VAS


Vlaams Artsensyndicaat

Burg. Nolfstraat 7 - 8500 Kortrijk

Tel. 056/21.05.08 - Fax 056/21.52.19 - e-mail info@vaskor.be - ondernemingsnummer 04229.49.197


Voorwaarden voor gevestigde huisarts


Voorwaarden waaraan een gevestigde huisarts moet voldoen om geaccrediteerd te worden en te blijven.

De huisartsen die wensen geaccrediteerd te worden moeten blijk geven van een continue vorming. De geneesheer moet daartoe billijk gespreid over een periode van 3 jaar, die aanvangt 2 maanden vr het begin van de lopende accrediteringsperiode en eindigt 2 maanden vr het verstrijken van die periode, 60 credit points hebben verworven. Bovendien moet een zekere activiteitsdrempel bereikt worden.

1. Eerste aanvraag


De huisarts die wenst geaccrediteerd te worden dient daartoe een accrediteringsaanvraag in door middel van de daartoe geigende documenten waarin hij onder meer verklaart dat hij:
 • een medisch dossier per patint bijhoudt en alle gegevens van het dat dossier die nuttig zijn voor het vaststellen van de diagnose en van de behandelingen, uitwisselt met elke andere arts die door de patint wordt geraadpleegd en/of die hem verzorgt;
 • een hoofdactiviteit als huisarts uitoefent en de effectieve continuteit van de verzorging verzekert;
 • tijdens het voorgaande kalenderjaar een activiteitsdrempel van ten minste gemiddeld 5 contacten per werkdag (raadplegingen en bezoeken) heeft bereikt (1.250 per jaar). Er wordt een uitzondering gemaakt als het gaat om jonge geneesheren tijdens de eerste vier praktijkjaren;
 • geen herhaalde opmerkingen heeft gekregen op basi van de vaststellingen van de evaluatie van de medische profielen bevoegde commissie. Die vaststellingen hebben betrekking op het voorschrijven en uitvoeren van diagnostische en therapeutische verstrekkingen volgens de door de commissie vastgestelde criteria;
 • meewerkt aan initiatieven voor het evalueren van de kwaliteit die worden georganiseerd door de ambtsgenoten.
De aanvraag vermeldt eveneens de zetel van de praktijk(en) en de duur van de hoofdactiviteit.

U kan de accrediteringsaanvraag en het individueel aanwezigheidsblad hier downloaden.

2. Verlenging

 • De aanvraag tot verlening moet ten laatste 2 maanden vr het verstrijken van de lopende accrediteringsperiode worden ingediend.
 • De aanvraag gebeurt, hetzij op papier, hetzij online.
  • op papier moet de arts de papieren attesten, die niet online zijn opgenomen, aan de accrediteringsaanvraag hechten.
  • online, vervolledigt de arts de accrediteringsaanvraag, en voegt in bijlage de aanwezigheidsattesten, die niet online zijn opgenomen, en voegt er desgewenst commentaar bij.
 • Over een referentieperiode van 12 maanden accreditatie moet minstens 20 CP worden verworven, waarvan verplicht 3 CP in de rubriek ethiek en economie en 2 deelnemingen aan de LOK.

  Voor de buitenlandse congressen, dient de arts overeen te komen met zijn collega's (toelkomstige) deelnemers, opdat n van hen een aanvraag tot accreditering indient (behalve voor de congressen vermeld op de website vna de EACCME/UEMS).

  Indien het congres erkend is, dienen op het aanwezigheidsattest de 8 cijfers,toegekend aan de vergadering, of EACCME/UEMS vermeld te worden.

  Wanneer de arts de verlenging van de accreditatie aanvraagt, dient hij het genoemde aanwezigheidsattest toe te voegen.

3. Credit points

Binnen een referentieperiode van 12 maanden moet de huisarts 20 CP's verwerven. Hierin zitten verplicht 3 CP's in de rubriek ethiek en economie en miniumum 2 deelnames aan de LOK (lokale kwaliteitsgroep 'Peer review').
Binnnen de referentieperiode van 12 maanden moet de geneesheer deelnemen aan ten minste twee vergaderingen van de LOK waarbij hij is ingeschreven:
 • er wordt 1 CP toegekend per uur deelname, met een maximum van 2 CP's per vergadering
 • een LOK-vergadering moet ten minste n uur duren
 • per jaar moeten er dus minimaal 2 CP's via de LOK worden verworven. Het maximaal aantal CP's dat via deelname aan de LOK mag worden verworven is beperkt tot 8 CP's
 • de verantwoordelijke van de LOK kent het dubbele van de CP's toe wanneer de vergadering ingaat op initiatieven van de Nationale Raad voor Kwaliteitspromotie (NRKP). Het jaarlijks maximum van de LOK-vergaderingen blijft evenwel beperkt tot 8 cP's

4. Activiteitsdrempel

Voor algemene geneeskunde 003-004 geldt 1250 contacten.

5. Duur van de accreditering

De accreditering gaat in de eerste dag van de maand die volgt op de goedkeuring van de aanvraag door de accrediteringsstuurgroep en loopt over een periode van drie jaar.
I am soooo fake pre-loading this image so the navigation doesn't skip while loading the over state. I know I could use the sliding doors technique to avoid this fate, but I am too lazy.