VAS


Vlaams Artsensyndicaat

Burg. Nolfstraat 7 - 8500 Kortrijk

Tel. 056/21.05.08 - Fax 056/21.52.19 - e-mail info@vaskor.be - ondernemingsnummer 04229.49.197


Voorwaarden voor de gevestigde specialist


Voorwaarden waaraan een gevestigde specialist moet voldoen om geaccrediteerd te worden en te blijven.

De specialist die wenst geaccrediteerd te worden moet blijk geven aan een conitnue vorming.
Hij moet daartoe billijk gespreid over een periode van 3 jaar, die aanvangt 2 maanden vůůr het begin van de lopende accrediteringsperiode en eindigt 2 maanden vůůr het verstrijken van die periode, 60 credit points (CP's) hebben verworden. Bovendien moet een zekere activiteitsdrempel bereikt worden.

1. Eerste aanvraag

De geneesheer-specialist die wenst geaccrediteerd te worden dient een accrediteringsaanvraag in via de geŽigende documenten, waarin hij onder meer verklaart dat hij:
 • alle nuttige medische gegevens inzake diagnose en behandeling per patiŽntendossier aan de algemeen geneeskundige die door de patiŽnt wordt geraadpleegd en/of die hem verzorgt, meedeelt en met hem uitwisselt
 • zijn volledige medewerking verleent aan initiatieven tot kwaliteitsevaluatie georganiseerd voor de betrokken discipline door de ambtsgenoten
 • tijden het voorgaande kalenderjaar een bepaalde activiteitsdrempel zoals voorzien voor zijn specialisme heeft bereikt. Er wordt een uitzondering gemaakt als het gaat om jonge geneesheren tijdens de eerste vier praktijkjaren
 • geen herhaalde opmerkingen heeft gekregen op basis van de vaststellingen van de voor de evaluatie van de medische profielen bevoegde commissie. Die vaststellingen hebben betrekking op het voorschrijven en uitvoeren van diagnostische en therapeutische verstrekkingen volgens de commissie vastgestelde criteria.
De aanvraag vermeldt eveneens de zetel van de praktijk(-en) en de duur van de hoofdactiviteit.

U kan de accrediteringsaanvraag en het individueel aanwezigheidsblad hier downloaden.

2. Verlenging

De aanvraag tot verlenging moet ten laatste 2 maanden vůůr het verstrijken van de lopende accrediteringsperiode worden ingediend bij de accrediteringsstuurgroep. Als deze periode niet strik wordt nageleefd, kan de Dienst niet garanderen dat het dossier tijdig kan worden geverifieerd zodat desgevallend bijkomende informatie gevraagd kan worden over dossiers die niet aan de gestelde criteria zouden voldoen.

3. Credit points

Binnen een referentieperiode van 12 maanden moet de geneesheer-specialist 20 CP's verwerven. Hierin zitter verplicht 3 CP's in de rubriek ethiek en econonomie en minstens 2 deelnames aan de LOK. Binnen de referentieperiode van 12 maanden moet de geneesheer deelnemen aan ten minste twee vergaderingen van de LOK (lokale kwaliteitsgroep 'Peer review') waarbij hij is ingeschreven:
 • er wordt 1 CP toegekend per uur deelname, met een maximum van 2 CP's per vergadering
 • een LOK-vergadering moet ten minste ťťn uur duren
 • per jaar moeten er dus minimaal 2 CP's via de LOK worden verworden. Het maximum aantal CP's via deelname aan de LOK mag worden verworden is beperkt tot 8 CP's
 • de verantwoordelijke van de LOK kent het dubbele van de CP's toe wanneer de vergadering ingaat op de initiatieven van de Nationale Raad voor Kwaliteitspromotie (NRKP). Het jaarlijks maximum van de LOK-vergaderingen blijft evenwel beperkt tot 8 CP's. Raadpleeg de tabel met de toekenning van de CP's in functie van het type van activiteit.

4. Activiteitsdrempel

Raadpleeg hier de tabel.

1. De geneesheren erkend voor meerdere specialiteiten mogen de activiteitsdrempel kiezen van ťťn van hun specialiteiten.
2. De activiteitsdrempels zijn het resultaat van een berekening die voor alle specialismen dezelfde basis (percentiel) had.
* Klinische biologie: ten minste 13u/week als klinisch bioloog werkzaam zijn in een door het RIZIV erkend laboratorium voor klinische biologie.
 • Voor de geneesheren-specialisten, houder van de bijzondere beroepstitel in de urgentiegeneeskunde, de geneesheren-specialsiten in de urgentiegeneeskunde en de geneesheren-specialisten in de acute geneeskunde: 13 uren klinische activiteit per week in de lokalen van een erkende functie voor gespecialiseerde spoedgevallenzorg.
 • Voor de geneesheren-specialisten in de geriatrie wordt de minimumactiviteit vastgesteld op 13 uur klinische activiteit in een dienst geriatrie van een erkend ziekenhuis of in een geriatrisch dagziekenhuis.
 • Voor de geneesheren die erkend zullen worden als geneesheer-specialist in de medische oncologie wordt de minimumactiviteit vastgesteld op 13 uur klinische activiteit

5. Duur van accreditering

De accreditering gaat in de eerste dag van de maand die volgt op de goedkeuring van de aanvraag door de accrediteringsstuurgroep en loopt over een periode van drie jaar.


I am soooo fake pre-loading this image so the navigation doesn't skip while loading the over state. I know I could use the sliding doors technique to avoid this fate, but I am too lazy.