VAS


Vlaams Artsensyndicaat

Burg. Nolfstraat 7 - 8500 Kortrijk

Tel. 056/21.05.08 - Fax 056/21.52.19 - e-mail info@vaskor.be - ondernemingsnummer 04229.49.197


Een tegemoetkoming aanvragen vooreen medisch telesecretariaat van een huisarts


Elke huisarts in een individuele praktijk of huisartsengroepering kan jaarlijks een financiŽle tegemoetkoming krijgen voor de kosten van de dienstverlening van een medisch telesecretariaat dat het praktijkbeheer ondersteunt.

De aanvraag tot tussenkomst in de loonlasten van 2017 moet uiterlijk 30 juni 2018 ingediend worden.


Eigenschappen van de tegemoetkoming

 • De jaarlijkse tegemoetkoming is gelijk aan de helft van de reŽle kosten, met een maximum van 3.474euro per huisarts.
 • Die tegemoetkoming wordt pro rata van het aantal gewerkte maanden in het jaar toegekend.

Voorwaarden

Medische telesecretariaat

Medische telesecretariaat houdt minstens het telefonisch ťn online afsprakenbeheer in.

Globale medische dossiers

In het kalenderjaar dat voorafgaat aan het jaar waarvoor hij de aanvraag doet, moet:
 • een individuele huisarts minstens 150 globale medische dossiers beheerd hebben
 • een huisarts in een groepspraktijk moet minstens 150 globale medische dossiers x het aantal huisartsen in de groepspraktijk beheerd hebben

Er is geen minimum aantal globale medische dossiers als de individuele arts of alle huisartsen in de groepering erkend zijn tijdens het jaar voorafgaand aan het kalenderjaar waarvoor zij een tegemoetkoming vragen.

Voor deze voorwaarde kijkt u dus naar 2 jaar voor de daadwerkelijke aanvraag: u doet bv. in 2015 een aanvraag voor het jaar 2014 en dan gelden de GMD's van 2013.

Voorwaarden groepspaktijk

 • bestaat uit minimaal 2 erkende huisartsen;
 • is vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst die minstens het volgende regelt;
  1. - de manier waarop het bedrag van de tegemoetkoming wordt verdeeld
   - de bepalingen van het intern overleg tussen alle deelnemende huisartsen: dit overleg vindt op regelmatige en gestructureerde basis plaats om een interne evaluatie van de medische kwaliteit mogelijk te maken
   - de bepalingen voor het raadplegen van de medische dossiers, in het bijzonder van de globale medische dossiers, waarbij rekening wordt gehouden met de deontologie en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer
   - de bepalingen hoe beslissingen worden genomen
   - de bepalingen hoe het samenwerkingsakkoord kan worden beŽindigd
 • de juridische vorm van de samenwerking is van geen belang;
 • de groepering mag verschillende installatieplaatsen binnen dezelfde huisartsenzone of in twee aan elkaar grenzende huisartsenzones hebben.

Hoe aanvragen?

Doe uw aanvraag voor 30 juni met deze aanvraagformulieren en bijhorende documenten.I am soooo fake pre-loading this image so the navigation doesn't skip while loading the over state. I know I could use the sliding doors technique to avoid this fate, but I am too lazy.