VAS


Vlaams Artsensyndicaat

Burg. Nolfstraat 7 - 8500 Kortrijk

Tel. 056/21.05.08 - Fax 056/21.52.19 - e-mail info@vaskor.be - ondernemingsnummer 04229.49.197Nationaal akkoord artsen-ziekenfondsen 2024-2025


Op maandag 5 februari 2024 werd het Nationaal akkoord artsen-ziekenfondsen 2024-2025 in het Belgische Staatsblad gepubliceerd

U kan het Akkoord hier nalezen

U hebt vanaf vandaag 30 dagen tijd, dus uiterlijk tot en met 6 maart 2024, om u geheel of gedeeltelijk te deconventioneren. U kan dit enkel doen via de elektronische weg ProGezondheid. U hoeft niet te reageren indien u de tarieven wenst te volgen van het akkoord en u ben normalerwijze verbonden voor de duurtijd van het akkoord voor 2 jaar

Uitzonderlijk kan u zich tijdens een tweejarig akkoord deconventioneren (geheel of gedeeltelijk) vůůr 15 december 2024.

45 dagen na publicatie treedt het akkoord in elk arrondissement in werking indien niet meer dan 40% van de artsen geweigerd hebben om toe te treden tot het akkoord.

Gelet op de supplementenverboden voor de patiŽnten die automatisch recht hebben op de verhoogde tegemoetkoming (in voege vanaf 1 januari 2025) in de ambulante sector (wet 29 november 2022 houdende diverse bepalingen inzake gezondheidszorg - BS 09.12.2022) en voor de prestaties die verricht worden met zware medische beeldvorming voor de niet in een ziekenhuis opgenomen patiŽnten (wet 13 november 2023 houdende diverse bepalingen inzake gezondheid - BS 24.11.2023) ) waardoor de niet-geconventioneerde artsen geen supplementen mogen aanrekenen moet u de overweging maken, rekening houdende met uw eigen specifieke situatie, of het al dan niet nuttig is om u te conventioneren/deconventioneren (geheel of gedeeltelijk).

Mocht u vragen hebben staan wij ter uwe beschikkingNieuwsflash 2024-03


1. Inleiding

 • Het Nationaal akkoord artsen-ziekenfondsen en de mogelijkheid tot deconventionering (geheel of gedeeltelijk) tot 6 maart 2024
 • ZIV-begroting dienstjaar 2024
 • Procedures bij het Grondwettelijk Hof en Raad van State aangaande de wet van 28 juni 2023 en het KB van 20 september 2023

2. RIZIV


Nationale Commissie Artsen-Ziekenfondsen (NCAZ) dd. 12.02.2024
 • OntwerpKB met betrekking tot de verkorting verjaringstermijn in derdebetaler
 • Functionele samenwerkingsverbanden
Verzekeringscomitť dd. 05.02.2024
 • Verbod op ereloonsupplementen voor geneeskundige verzorging verleend door artsen aan rechthebbenden op de verhoogde verzekeringstegemoetkoming
 • Interfederaal Plan GeÔntegreerde zorg

3. FOD, Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu


Nationale Paritaire Commissie Artsen-Ziekenhuizen (NPCAZ) dd. 12.02.2024
  Standstill
Federale Raad voor Ziekenhuisvoorzieningen (FRZV) dd. 08.02.2024
 • Advies van de FRZV betreffende de financiering van ziekenhuismeerkosten voor patiŽnten met een sociaal profiel - B8 (deel 2)

4. Maandelijkse bijdrage Meester Callens:Aansprakelijkheidsregels van het nieuw burgerlijk wetboek

5. Arrest Hof van Cassatie nr. 258.241 dd. 18.12.2023 aangaande de vernietiging van de benoemingen van de vertegenwoordigers van de ziekenhuisvoorzieningen die nauw betrokken zijn bij het administratief beheer van de ziekenhuizen

6. Wetgeving

7. Persberichten en BVAS-communicatie
I am soooo fake pre-loading this image so the navigation doesn't skip while loading the over state. I know I could use the sliding doors technique to avoid this fate, but I am too lazy.