VAS


Vlaams Artsensyndicaat

Burg. Nolfstraat 7 - 8500 Kortrijk

Tel. 056/21.05.08 - Fax 056/21.52.19 - e-mail info@vaskor.be - ondernemingsnummer 04229.49.197


Nieuwsflash 2023-01


1. Inleiding


Uitvoering van het akkoord 2022-2023: in gang zetten procedure van opzeg van het akkoord 2022-2023 en de uitvoering van artikel 155 §3 van de ziekenhuiswetgeving
 • Procedure opzeg van het akkoord
 • Uitwerking van artikel 155 §3 van de ziekenhuiswetgeving

2. RIZIV


Fonds voor de Medische Ongevallen
 • Jaarverslag 2021
Nationale Commissie Artsen-Ziekenfondsen (NCAZ) dd. 12.12.2022
 • Verzoek van de Commissie voor begrotingscontrole om een gedetailleerde sectorale analyse van de redenen voor het risico van overschrijding in 2022 (NCAZ 2022/127)
 • Uitvoering van het Nationaal akkoord artsen-ziekenfondsen 2022-2023: ontwerp van koninklijk besluit mbt de uitvoering van artikel 155, §3, tweede lid, van de ziekenhuiswet
Verzekeringscomité dd. 19.12.2022
 • Structurele kostencompensatie voor volledig geconventioneerde zorgverleners: parameters van de verdeling (CGV 2022/381 corr)
 • Brief met verzoek om een gedetailleerd sectorale analyse van de redenen voor het risico van overschrijding in 2022 op basis van de herziene technische berekeningen van september 2022 (CGV 2022/395)
 • Structurele hervorming van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen van de artsen - FASE 1Bis - Derde wijzigingsclausule bij de overeenkomst van 15 mei 2019 betreffende de standaardisering van de omschrijvingen MCTH in het kader van de structurele hervorming van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen (CGV 2022/396)
 • Vergoeding van zorgverstrekkers voor individuele COVID vaccinaties, in het kader van een door de Gemeenschappen georganiseerde campagne (CGV 2022/391)

3. FOD Volksgezondheid, Leefmilieu en Veiligheid van de Voedselketen


Federale Raad voor Ziekenhuisvoorzieningen (FRZV) dd. 08.12.2022
 • Adviesvraag van Minister Vandenbroucke dd. 12.12.2022 mbt 80 miljoen - financiële compensatie voor energiekosten
 • Advies P4P (FRZV/D/566-2)
 • Adviesvraag van Minister Vandenbroucek dd. 08.12.2022 inzake ontwerpen van KB
Nationale Paritaire Commissie Artsen-Ziekenhuizen (NPCAZ) dd. 14.12.2022 en dd. 11.01.2023
 • Index 2023
 • Evaluatie standstill
Bevraging ziekenhuizen CBRN-capaciteit

COMMGGKJ info: creatie nieuwe werkgroep 'ggz en disabilities'

4. Vlaamse Gemeenschap


Vlaamse Raad WVG
 • Advies over het voorontwerp van decreet over kwaliteit van zorg in beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

5. Maandelijkse bijdragen Meester Callens

 • De gezondheidszorgberoepen van de toekomst

6. Wetgeving


7. Advies Orde der artsen


8. Persberichten en BVAS-communicatie

I am soooo fake pre-loading this image so the navigation doesn't skip while loading the over state. I know I could use the sliding doors technique to avoid this fate, but I am too lazy.