VAS


Vlaams Artsensyndicaat

Burg. Nolfstraat 7 - 8500 Kortrijk

Tel. 056/21.05.08 - Fax 056/21.52.19 - e-mail info@vaskor.be - ondernemingsnummer 04229.49.197


Een tegemoetkoming vragen voor een onthaal- en administratief bediende voor een huisarts


De aanvraag tot tussenkomst in de loonlasten van 2017 moet uiterlijk 30 juni 2018 ingediend.


Elke huisarts in een individule praktijk of huisartsengroepering kan jaarlijks een financiële tegemoetkoming verkrijgen voor het aanwerven van een onthaal- en administratief bediende.

Eigenschappen van de tegemoetkoming

 • Ze dekt een deel van de loonkosten van de werknemer die de huisarts bijstaat in het onthaal en praktijkbeheer.
 • Ze is gelijk aan de helft van de werkelijke globale loonkost, met een maximum van 6.367,99 euro (loonkost 2016) per huisarts.
 • Als de bediende niet het hele jaar werkt, wordt de tegemoetkoming toegekend pro rata aan het aantal gewerkte maanden in het jaar.
 • Als de huisart(groepering) slechts gedurende een deel van het jaar voldoet aan de voorwaarden voor de tegemoetkoming, dan is de tegemoetkoming verschuldigd pro rata aan het aantal maande gedurende dewelke aan de voorwaarden is voldaan.
 • De tegemoetkoming is een belastbaar inkomen en moet dus worden aangegeven. De begunstigde van de tegemoetkoming (de huisarts of de vennootschap) krijgt een fiscale fiche toegestuurd om de aangifte in te vullen.

Voorwaarden

Voorwaarde minimum aantal globale medische dossiers

In het kalenderjaar dat voorafgaat aan het jaar waarvoor hij de aanvraag indient, moet
 • een individuele huisarts moet minstens 150 globale medische dossiers beheerd hebben
 • een huisarts in een groepspraktijk moet minstens 150 globale medische dossiers x het aantal huisartsen in de groepspraktijk beheerd hebben.

Er is geen minimum aantal globale medische dossiersals de individule huisarts of alle huisartsen in de groepering erkend zijn tijdens het jaar voorafgaand aan het kalenderjaar waarvoor zij een tegemoetkoming vragen (of later).

Voor deze voorwaarde kijkt u dus naar 2 jaar voor de daadwerkelijke aanvraag: u doet bv. in 2015 een aanvraag voor 2014 en dan gelden de GMD's van het kalenderjaar 2013.

Voorwaarden tewerkstelling

De individuele huisarts of groepspraktijk moet minstens één derde voltijdsequivalenten (13 werkuren/maand) administratief bediende tewerkgesteld hebben in het jaar waarvoor de arts de tegemoetkoming aanvraagt (dat is het jaar voor de daadwerkelijke aanvraag: u doet bv. in 2015 aanvraag voor 2014)

 • De arbeidsovereenkomst moet een maandloon garanderen dat tenminste in overeenstemming is met het barema dat vastgesteld is door het paritair comité dat bevoegd is voor de tewerkstelling van de bediende die belast is met het onthaal en het praktijkbeheer in een huisartsenpraktijk. De arbeidsovereenkomst moet een beschrijving omvatten van de taken van de werknemer die te maken hebben met het onthaal en het praktijkbeheer.
 • De arbeidsovereekomst moet voldoen aan alle wettelijke voorwaarden.
 • De bediende mag bij meerdere huisartsen of praktijken tewerkgesteld zijn.
 • De tewerkstelling mag gaan over meer dan één persoon.
 • De arbeidsovereekomst mag van bepaalde of onbepaalde duur zijn, een interimcontract of vervangingscontract.
 • Voor de opleiding van die pratkijkassistent zijn er geen minimumnormen voorzien.
 • De individuele huisarts of groepspraktijk moet gebruik maken van een gelabeld elektronisch medisch dossier (EMD).

De huisartsengroepering

 • bestaat uit minimaal 2 erkende huisartsen;
 • is vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst die minstens het volgende regelt;
  1. - de manier waarop het bedrag van de tegemoetkoming wordt verdeeld
   - de bepalingen van het intern overleg tussen alle deelnemende huisartsen: dit overleg vindt op regelmatige en gestructureerde basis plaats om een interne evaluatie van de medische kwaliteit mogelijk te maken
   - de bepalingen voor het raadplegen van de medische dossiers, in het bijzonder van de globale medische dossiers, waarbij rekening wordt gehouden met de deontologie en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer
   - de bepalingen hoe beslissingen worden genomen
   - de bepalingen hoe het samenwerkingsakkoord kan worden beëindigd
 • de juridische vorm van de samenwerking is van geen belang;
 • de groepering mag verschillende installatieplaatsen binnen dezelfde huisartsenzone of in twee aan elkaar grenzende huisartsenzones hebben.

Let wel: deze tegemoetkoming kan voor dezelfde maand NIET gecumuleerd worden met de tegemoetkoming voor kosten van medisch telesecretariaat


Hoe aanvragen?

Doe uw aanvraag voor 30 juni met deze aanvraagformulieren en bijhorende documenten.

Stuur uw formulier en de bijlagen naar veerle@vaskor.be.


I am soooo fake pre-loading this image so the navigation doesn't skip while loading the over state. I know I could use the sliding doors technique to avoid this fate, but I am too lazy.