VAS


Vlaams Artsensyndicaat

Burg. Nolfstraat 7 - 8500 Kortrijk

Tel. 056/21.05.08 - Fax 056/21.52.19 - e-mail info@vaskor.be - ondernemingsnummer 04229.49.197


Verplichte derdebetaler voor huisartsen


Wat houdt de nieuwe verplichte derdebetalersregeling precies in?

Meer info

U kan het KB van 18 september 2015 tot uitvoering van artikel 53, §1 van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, betreffende de derdebetalersregeling (B.S. 23/09/2015) hier raadplegen.


Hierbij vindt u uittreksel uit de "Wet van 17 juli 2015 houdende diverse bepalingen inzake gezondheid (I) i.v.m. de derdebetalersregeling

Hieronder vindt u praktische informatie in toepassing van de wet van 10.04.2014 houdende diverse bepalingen inzake de gezondheid en de programmawet van 19.12.2014 aangaande het getuigschrift voor verstrekte verzorging en het bewijsstuk dat moet afgeleverd worden.

Getuigschriften voor verstrekte hulp Uitreiking van een bewijsstuk

U vindt hier onze persberichten en bijkomende informatier over de verplichte derdebetaler.

Verplichte derdebetaler: affiche en folder met informatie voor uw patiënten

Verplichte derdebetaler en financiële transparantie vanaf 1 juli 2015.

PersberichtenI am soooo fake pre-loading this image so the navigation doesn't skip while loading the over state.  I know I could use the sliding doors technique to avoid this fate, but I am too lazy.